ประเภท : The Twins Effect II (2004) คู่ใหญ่พายุฟัด 2