ประเภท : My Lucky Stars 2: Twinkle Twinkle Lucky Stars (1985) ขอน่าอย่าซ่าส์